U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Ti 4 chieh ping mei fang chih chi shu yen tʻao hui lun wen chi : Chung-hua min kuo 80 nien 4 yüeh 17 jih yü Tʻai-chung shih kuo li chung-hsing ta hsüeh chü hsing /

Other Authors:
Ping mei fang chih chi shu yen tʻao hui, Chao, Jung-tʻai., China (Republic : 1949- ). Huan ching pao hu shu., Kuo li chung hsing ta hsüeh. Kʻun chʻung hsüeh hsi., and Chung-hua kʻun chʻung hsüeh hui.
Format:
Book
Language:
Chinese
Subjects:
Vector control Congresses
Vector control Taiwan Congresses
Mosquitoes as carriers of disease Taiwan Congresses
Insects as carriers of disease Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT10745244