OpenAgricola

Main content area

Chiiki tokusan kaju no Kamikirimushi rui ni taisuru konchū byōgen shijōkin ni yoru seibutsuteki bōjohō no kakuritsu : kenkyū Kikan Heisei 3-nen - 5-nen /

Other Authors:
Kagoshima-ken Kaju Shikenjō.
Format:
Book
Language:
Japanese
Subjects:
Pests Integrated control Japan Kyūshū Region
Cerambycidae
Fruit Diseases and pests Japan Kyūshū Region
View in NAL's Catalog:
CAT10827919