OpenAgricola

Main content area

21-seiki e mukete no atarashii nōgaku no tenkai : Dai 16-ki Nihon Gakujutsu Kaigi Dai 6-bu hōkoku o chūshin ni /

Other Authors:
Kitamura, Teitarō, 1933- and Nihon Gakujutsu Kaigi. Dai 6-bu
Format:
Book
Language:
Japanese
Subjects:
Agriculture Research Japan Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT11093339