OpenAgricola

Main content area

Nong cun jing ji fa zhan di xin jie duan : xue xi Zhong gong zhong yang, Guo wu yuan guan yu jin yi bu huo yao nong cun jing ji di shi xiang zheng ce /

Other Authors:
Zhong gong Sichuan sheng wei. Nong cun zheng ce yan jiu shi. and Sichuan xue xi za zhi she.
Format:
Book
Language:
Chinese
Subjects:
Agriculture and state China
Agriculture Economic aspects China
View in NAL's Catalog:
CAT11097906