OpenAgricola

Main content area

Taiwan zong ti jing ji ji liang mo xing yan tao hui lun wen ji /

Other Authors:
Seminar on Economtric modelling in Taiwan, Wu, Chung-Shu., and Zhong yang yan jiu yuan. Jing ji yan jiu suo.
Format:
Book
Language:
Chinese
Subjects:
Econometrics Congresses
Economic forecasting Taiwan Mathematical models
Macroeconomics Mathematical models Congresses
View in NAL's Catalog:
CAT11112718