U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Dvizhenie nanosov v otkrytykh ruslakh [doklady]

Other Authors:
Mezhvuzovskaia konferentsiia po voprosam dvizheniia nanosov i gidravlicheskogo transporta, Rossinskii, K. I., and Institut vodnykh problem (Akademii︠a︡ nauk SSSR)
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Waterways
Sedimentation and deposition
View in NAL's Catalog:
CAT71307759