U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Prosodoi kai eisodemata ek tes georgias Symbole eis ten horologian tes agrotikes oikonomikes kai logistikes

Main Author:
Dermentzopoulos, Apostolos B.
Format:
Book
Language:
Greek
Subjects:
Agriculture Finance
Agriculture Accounting
Accounting Terminology
View in NAL's Catalog:
CAT71327798