U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

El senyoriu de Verdu Introduccio per a l'estudi del regim jurisdiccional que els abats de Poblet exerciren sobre la vila

Main Author:
Piquer y Jover, José Juan.
Format:
Book
Language:
Catalan
Subjects:
Land tenure Spain
Feudalism Spain
View in NAL's Catalog:
CAT72352194