U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Otsenochnye karty prirody, naseleniia i khoziaistva [osnovnye materialy]

Other Authors:
Nauchno-tekhnicheskaia konferentsiia po tematicheskoi kartografii, Salishchev, K. A., Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. M.V. Lomonosova. Geograficheskiĭ fakulʹtet., and Geograficheskoe obshchestvo SSSR. Moskovskiĭ filial.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Cartography Soviet Union
View in NAL's Catalog:
CAT73387880