U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Khlopkovye sovkhozy Golodnoi stepi i ikh razvitie

Main Author:
Dzhalilov, Kh. M.
Other Authors:
Uzbekskai︠a︡ akademii︠a︡ sel'skokhozi︠a︡ĭstvennykh nauk. Institut ekonomiki i organizatsii sel'sko khoziaistvennogo proizvodstva.
Format:
Book
Language:
Russian
Subjects:
Cotton growing Kazakh S.S.R. Golodnaya Steppe
State farms Kazakh S.S.R. Golodnaya Steppe
View in NAL's Catalog:
CAT73388166