U.S. flag

An official website of the United States government

OpenAGRICOLA

Main content area

Heltruetnyttelse En litteraturstudie over rastoffmengder og rastoffegenskaper hos gran, furu og bjork med saerlig vekt pa tynningsvirke

Main Author:
Gislerud, Olav.
Other Authors:
Tveite, Bjorn. and Norsk institutt for skogforskning.
Format:
Book
Language:
Norwegian
Subjects:
Wood Research
View in NAL's Catalog:
CAT73399110