OpenAgricola

Main content area

Yu chi nung yeh yen tʻao hui chuan chi : min kuo 77 nien 10 yüeh 27-29 jih tsai Tʻai-wan sheng Tʻai-chung chʻü nung yeh kai liang chʻang chü hsing /

Other Authors:
Yu chi nung yeh yen tʻao hui, Hsieh, Shun-ching., Hsieh, Chʻing-fang., and Xing zheng yuan nong ye wei yuan hui (China)
Format:
Book
Language:
Chinese
Subjects:
Organic farming
Organic farming Economic aspects
View in NAL's Catalog:
CAT92964933